Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

e

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

( É y Ú p

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

CÁRMINA ANTIQ_ VA IN APVLEIVMMAGvVM.

Ke voS4s «pburo y Los d, 0pr 10 Movons Ajero ramiaerey AFUANTOS DY TIVO Músyy, Av cons e POH T OU ropins arebos Laro PEpur A

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the B E blioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

2 FRANCISCVS ASVLANVS FRANCI= ' SCO RVBRIO FRANCISCI GAL- LIARVM REGIS VENETIIS LEGATO, S. P. D.

PERFECTVM Oratoré, fummuq; eloquenemagiftrú iudiatuit m-Tullius en ef]e,9 eleganter pof]et pna fr mi/]e,modica tem pate,magna griniter dicere .qua gde Laude ín primis flormifJe wideo ¿lx ipfim mM. Tulliñ, C.Cxfare,Q > Hortenfiú,et paucos quofdá illoríí tem por O ratores.sed poftg oía dnatu unius teneri cocpe runt prifd illi pomani no aliter werá eloquétia decus armttt uiderút, q libertaris ius 27 publica falutis urá. it ut fig auditus fuit Orator, q fplédide, ac ornate di xiffet,is magis uifus fít ín optimo dicendi gñe elaboraf fe utgrana Prinapis aunparetur, q ut mufe (ufo pte fatisfaceret, aut aliqué ex eloquetia fructum pape ret.Satá.n.? Tyrános Potts fem p fiuduifje,hoc eft mo luptati.Potte.n.cia ad uoluptatem referuntbinc fas ¿hum exifhmo ut a prinapatu Auqu/hufqs ad Traianó

tpamaior Pottarú copia exfhterit,G multa an fecula. Floruerut th Oratores nonulli poft dininos illos,quos fa pra dixi,oratores,27'ij gdem grádilog,ut ita diam, et ampla fniarú granitate núerofag; orative utétes, g ¡de etuchemetes opio/i3;,et ad pmouedos,es onuertendos atos plus nimio iftruch et pati fuerút. Sed ún tantis vir tutib.carerenifi fune latini fermonis puritate, co” atnz dore,quomaxie pre[htif]e veteres oratores midenmas.atg; Un fupiore mumero reponedos exifhmo Seneca, Dlinim, ceali4 Fabi -Horú aút etat fuar/fermna nonvalli, + quicorruptum quoddam latimitatis gemas invexerune, a ii

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB. 1 3

cm.

L.APVLEITl MADAVRENSIS PHI-

LOSOPHI PLATONICI IN ME TAMORPHASIN SV AM, SIVELVSVM ASINI PRAEFÁTIO.

T ego tibi fermone ¡fo múlefio varias fibelias onferam , atq; 4 res tuas Benenolas Lepido fufurro permulera. Modo fi papyrum egyptiá tu argutia Niloria alan imfcriptem non [preneris Infpicere-figuras hormnam in alias ima gines Conuer[as,27* in fe rurfum nexu mutuo Refeóhas ut imreris,bic exordior.

Quis ile panas ape Hymettos A tticd,et ] fhmos Ephirea,c7* Tenaros Spartiaa,glebe felis, eter— mum libris felicoribus credita , mea uctus profapia ejt.Ibi ing ín Athide,primis pueritiz [hpendys me = rui.mox in urbe Latia aduena ftudiorum Qutrt- num indigenam fermonem yermmnali labore, nulo magitro prezunte aggre/fus,exoolui.En ear prefio mar ueniam,fiquid exotica ac forenfis fermonis rudis Locutor ofendero.1 am bec quidem ipja noas ¡mms tutiodefultoriz (Gientie falo,quem ace/Jimas, refpom der. Fabulamgrecinicim inapins Lector intende,

Letuberis. Br a ii

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB. I fpuis,que for[itenuere perhibeantur,mános hermule calles prami/Jimes opinionibus ea putari médaaa,que uel auditu mora mel vifu rudia uel certe fupra eaptu cogutactionis ardua nideantur,que fi paulo aquratius exploraris nonmodo compertu enidentia uerumeta fadtu facilia fenties-Ego denig; uejpera, dur polente mfeate mordio feurius ofulam grandiorem, ín ninas emalos ontrunatre qe[ho,mollicie abi gluemo fifinabus inherents, 29 ima gula fpivitus dennents, minimoments interiy -Ettamen Athemnis proxtmo, q ante pocalen porticum iffo gemino obtuty armlatore afpexi equeftrem fpatham preacrtam mucrone infe= flo denoraf]e,ac mox eundem iuitemento exigue fi pi uenatoriam lanceam,qua parte minatur exit in imavifcera condidiffe,27: ear pone lanez ferru, qua bacillum inuerfi teli ad ompitim per imguen fu bit,puer in molliciem decorus infurgt, 119s exibué tortuofis,eneruam 29 exof]am faltationem expliate, cum omniwm,qui aderamas adrmratione,diceres dei medici baculo,quod ramalis fermamputats nodofum gerit, ferpentem generofum, lubrias amplexibus m- herere-Sed ¡am cedo tufodes, qui coperas fabulam, remetire-Ego tibi folus hac pro ifto credam,c7" quod imgreffui primam fuerit ficbulwm prandio partiapa bo-Hac t1bi merees pofita eft..at ille iftud quidem qd polliceris, equi bonsg; facio.v erum quod inchoame ram,porrowexordiar-Sed tibi privs deierabo [olemiftw uidentem dewm,me vera comperte memorare, ne e uos ulterins dubiteris fi The/Jalicam proximam ant tutem perneneritis, quod ibidem pafJsm per ora pops a 4115

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

e. kw.

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Du a o 0 e.

LIB. 1 z tem pre pudore obtexit ita 1t ab umbilico pubente mus cetera corporis remedaret - Nec denig; perpefJus ego tm mferun erumnze fpectaulum,mieéía ma ma ut adfiorgat,enitor-.at ille , ut erat ospite uelato, fine fine imquitfruatur diyts trophco fortuna,quod fixit ¡pla effice fequatur . Es funal umam ex duabus Lacimiys Mes exuo,eumg; po uefho-Dicim,an ne ontego?c7" ilico Lanacro trado, quod unchui,quod tey fui ipje preminiftro Jordiwmn enormem elumiem ope rofe efirico.Probe curato,ad hofpitiven,lafJus ip/e fas gatum egerrime fufhnens perduo , letulo refonco, abo fatro,poculo min go, fabulis permulezo - 14m ad Iubentia proclimis eft fer monis g5" ioa, e fatumjt eauillan ¡am dicactas tinmula, cum ille imo de pe- ¿ore cruciabile frfpirió ducens, dextra ferniente, fro temveplaudens , ne miferuminfit , qui dim tolu— ptatem gladiatorum/pectaculi fatis farmigerabilis con fedor,m has erumnas inadi. Nam , ut fcis optime, fecundum queftum macedonia profectus, dem men— deamo ibidem attentus mumatior reuertor , modico priufquam Lari/Jam acederem , per tranfitum [pe— Haculum obiturus,m quadam auia e" laciniofa on walle ¿ua fJimis latronibus obfefJus , atqsomnibus prinatus , tandem enado, 25: utpote ulnme adfectus, ad quandam ctuponam Meroen anum , fed admo— dim (citulam denorto,ciqs exufas 27" peregrinatiomis diuturne , eo domuinonis anxie , e [poliationis diurnz aperio . Etdum mefererefero , que mena, illa me qudm humane trachare adorta , cone pa te atg; gratulte , ac mox urigine percata embili fuo

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB" T 6 ret. Camponem quog , nina , dtqueobid emu [um ,deformantt in ranam , eo nunc fenex ille do

Lizen innatans ini fut , aduentores prifhnos in fee

fubmiJus offecrofis ronchis raucus appellas . aliwnde foro quidem , y aduerfus eam locutas efJet, 01 arie— tem deformanit , (7 wanc ariesille xufas agr - Ed= de , amatoris fui uxorem , p ón eam diarulepros brum dixerat , iamún faranam pregnationis obfé pto utero , Eye repigratofoets , perpetua pregnatiom ne damnanit . Etut units mumerant , oto ansorum onera mfellailla , welut elephantum paritura , di ftenditur . Que cum fubinde , acmulti nocerentur, publicitus indignatio percrebruit , fatutum'que eft, utineamaie altera fenerifJime faxorumiamlationó bus uindictretur . Quid confilive virtutibus cintio- mam antenertit , er utilla medea unius dienle E Greonte impetratis inducis , totem eius domum , fi liamque cum ipfo fene , famnas coronalibus den Je rat , fichecdenotionibus fepulehralibus in ferobem procuratis, ut mbhi tenmlenta narranit , proxima cundtos , uti fuis fibi domibus tanta murnmuum vio lentia clanfit , uttoto biduo , mon claufira perfrin az , non fores enelli , on denique parietes ipfi qui uerint perforari , quoad mutua hortatione confone clamitaremt , quam fanth/Jome deserantes , fefe ne que el manos admolituros,25 fi qui aliud ogritarine, falutare laturos fubfidiwmn , es ficilla propitiata ,to tam avitatem ablolgit . At mero cetus illius autho= remnode mtempejía cum tot domo ,ideft parietim bus 27 ipjo folo ,29* omni fundamento ut erat clame

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB. 1 9 mere, de Ariflomene teftudo fadhus » Ac dum Mfi= mum deie(hus obliquo afpedta , quid rei fit , gra batuli e munitus opperior , nideo malieres duas altioris etatis - Lucernam lucdam gerebat una , fpongiam 257 medium gladiumn altera . Hoc habitu Socratem bene quietum arcunfletere - Infit illa cumegladio , hic eft foror Panthia , charus En= dromon,bic attammtus meus, qui diebus ac nothibus illufit etatulam meam , hic qui meis amoribus fub terhabitis , non folum me differmat probris , uerum fugam inftruit . Atego [cilicrr vlyxi afin deferte fum , er Calypjonis eternam [olitudinem flebo, ey porrelTa dextera , meg; parthie fue demonfira- fo , at hic ínquit bonus confiliator Ariftomenes qui fuge huius author fruit, eg: munc morti proximas, iam humi proftratus grabattulo fuaubans iacet, 25" hac omnia onfpexit impune fe relaturum meas contumelias putat , faxo eum fero , immo vero ¡am nunc, ut 25 precedentis dictatatis , 27 mifentis euriofitatis poniteat - Hec ego ut aaepi fudore fi gido mmfer perfino , tremore vifcera quatior, fuc— cufjusq; fum adeo, ut grabatiulus etiam inquietus fuper dorfum mew palpitendo faltarer . At bona Panthia pe Lgrtur inquit [oror hunc primum baca chatim difeerprmus , uel membris eius defhnatis, mirilia defecamas 2 ad hec meroe ( fic enim rea- pfe momen eius quam fabulis Socratis comsenire fentiebam ) immo ait fuperfithic faltem, qui mifel. li huius corpus , parna contumulet humo , ey 4- ge Socratis iz alterwm dimoto latus,per iuguluwm [--

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB+. I 3

ci? Ergo quoniam enafifh mortem, núcillo redi-Hec ¿dentidem mecum replicaabam, 7: noxibat in diem. O ptimam itaque factu uifum eft , anteluculo fur tim enadere , eo uiam licer trepido ueffigzo Apot re , fumo faranalam meam , fubditre clami peffulos reduco - Atille probe 257 fideles ¡ame , que fa fponte deferate nodte fuerart , uix tandem 27 eqer rime tunc clanis fue crebra ymmm/Jrone patefiumt .

Et heus tu inquam bi es ? malnas frabuli abjolue an telucio uoloire . Lanitor pone' fabuli hofhum hum ubitens , 29 iam nunc femijomons , quid tu , ina guit ,ignoras latronibus infeffari vias ? quid hoc no ¿his iter incipis ? Hem , eo fi tualicuivs faanoris ti bi confcius (cilicer mori upis , mos uarbite aput mon habemas , ut pro te moriamur , non longe 1m- quam lux abeft . Sed ey preterea quid uiatori de fumma pauperie latrones auferre pofJunt ? Anigno yas inepte , mudum nec d decem paleftritas de fho= liari pof]e 2 Ad hec ille maradus e fermfopitus ,ín alterum latus enolutus , unde autem inquis fcio an contedtore illo tuo , cum quo fero demerteras , ¿M= gulato , fuga mandes prefidivm ? 10ud hore memás me terra dehifeente ,ima tartara , inque his ta nem cerberum , prorfús efurientem mel profpexiffe, ac recordabar profecto , bonam Meroennon miferia cordia iugulo meo peperaf]e , fed fenitia crua me fer najje . 1n ubiculum itaque reuerfus , de genere fu multuario mortis mecum deliberabam + Sed cum mul lum aliud telwm mortiferum fortuna , quam folwm ibi grabattulum fubminiltraret.Iamiam grabat=

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB. I. 3 inquit fetorem extrema latrinme, 09" etufas 7 buins odoris comiter inquirere. Atego mreadfi do extempore abfurdo ¡00 , mM aliwm fermonem intentionem eius denuo dirino, eg imiedta dextra, quin mus inquam, q itmeris matutim gratiam eatpimus? fumo faranulam, et pretio máfionis [fas buLario perfoluto a1pe/Jimas uiam. Aliquantú pro+ ejferamas 27 iam inbaris exortu Uncia collufirá= tur, 27" ego Uriofe fedulo arbitrabar ¡ngulumn o- ms,qua parte gladiuon delapfum videram mecum ucfane ato, quin poulis 27" nino fepultus, extrema [omniafh,ear Socrates integer, fanus,m- columis , ubismmlns? fpongra ubi? poftremo ara- trix tam altx, tam recens ? 29 adillum. Nermme- vitoínquam medio fidi bo e7-crapula diftenétos, fenaco grana fomnisre autumank mi denigs, quod poculis uefPeri minus temperau!, 10% arrba diras 27-truces imagines obtulit,ut adbucme credá eruore humano afperfum atg; Implatum. Ad hec ille fubridens, attumguit non fanguine, fed locio perfufus es. Veruntamuen er ipje per [omnum i4- Lari uifus fum, nihilnmon 27" ingulun ¡ftum do- La cor ipfum bi anelli putas GF nunc etiam fpiritu deficior,c7* genia quatior,et gradu titubo, entaliquid abatus refonendo [Piritu defidero : En Unquá paratum tibi adeft ¡entaculwm,et cum diéto mantiat mea bumero exuo - Cafeú um pane pro= pere el porrigo, e5 iuxta platanum ¡fren refida- mas aio. Quo fadtoetipfe aliquid indidem fumo, eumg; anide efitantem afpiciens aliquanto sigl

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

tete S Firenze.

reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Ald.3.5.26

DE ASINO AVREO maae,atg pallore buxco deficietem nideo.Sic dengs eum vitalo color turbatrerat,ut mb pre mectu,no cturnas etamfurias illas imagmant,fruftulá pas ms quod primam fumpleram ¿Gus admodú modi cu mediys fanabusimbererct,ac neg; deorfum dez meare,neg; furfím reneare poj]et.Nam et brenim tas 1p/a commeantiú metum wmbi cumulal at.Q ig enim de duobus comitum alterí fine alterius noxa

pereptum crederer?v eríille ut fats detrunarneras abi fitrre impatienter cocperat-Nam et optimi ad Jei bonam parté anide denoranerat, ct band ita lon ge radiars platam lenis flrrcius in Jheciem plaade paluda ¡ gnauus ibat, argento uel vitro enulus n colorem.En ing explere lane fonts lacizo. A df gu, oppertus paululú plamiorem ri pe marcamnem compliatus in genga adpronat Je anidus adfelans poculum, nec dum fas extremas labijs fummuns aque rorem attrgerat,et imgulo cis mulmus debifcis Mm profundum patorem, eo illa [Pongra repente de

eo denoluitur,e4g; paruus admodú omtatur cru

or-Denta; Orpus exammatum in fume pene orrue rat, niji altero egocius pedo retentouix 29 e gread Yipam fuperioré attraxi.v bi de flctum pro tempore comitem mifellum arenofe humo 1 amnis pr

Jempiterna ontexi «1 pJe trepidus et eximio metucns

mbr, per diver/as ct anias folitudines Mufugr Et

ft onfaus mbi cedi hbumane yrelidha patria >. va

re ultroneum exilivan amplexus ,munc Aetoliam

00 ontracto matrimonio olo-Hec A riffomenesa

Atille comes cis, qui ffatom initso,oblbinata incre

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

A

LIB. Y. k. ya YO «dulitate fermonem eius refpuebat,nibil inquit hae fabula fabulofíus mibil iffo mendacio abfurdius, et ad meconuerfus,tu autem inge mir utbabitus et ha bitudo demonftrant ornatus, aaedis huic fabule? Egouero img nebil impojfrbile arbitror.Sedutaung fata decreuerint ita ancla mortalibus prouenire- Na eemúbi es ibi et cis hominibus multa ufu ene nire mira ct pone infecta, que taméignaro relata fr de pordant.Sed ego huic ercredo heraules,et gratas gratas menuni,p lepide fabule fefimitate vos aMo= exuit,aperá deng; ac prolixá niáfine labore et ten dio enafi-Q uod benefició eram ¡llum uedtore mes credo Letari,fine fatigitione fui me ufq; ad iffam a vitertis portam dorfo ¿lliws fed meis auribus pro ucco-s finisnobs ey" fermonis 27" inmneris comme mis firit.Ná comites utrig; ad uillulas proximas feor frm abiere.Ego uero quod primú ingrefJu [fabulw onfpicatus fum,ace/J:,et de quadam anu atupona ilico perontor, ene inquam Hypata hac anitas? Anpuit-Nofh'ne Milonem quedam e prioribus? Av yifit.Et UeYe maqutt primas ¡fic perbibetur Milo,qui extra pomerivn et urbem totam eolit.Remoto 4 - uam ¡ow,pares optima dic oro et uiatis fit,et que us dinerfetur edibus -Vides'ne imgt extremas fene firas,que foris urbé profpiaunt,et altrinfecus fores proximum refpicentes: angrpor!um, imibi ¡fte milo dinerfatur,ampliter mummatus et longe opulentus, uerú extreme anarine et ford infime, imfamás homo formas denig; copiofum fub arrabone ayi et ar gétr crebriter exerces exiguo lare ¿clufus ¿et eri

Él

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

= A a

$ DE ASINO AVREO mi Jemper intentus, cum uxore cnam calamitafis ne comite habitat Neg; preter uniatm pafcie anal lulam 25 habitumendirtnas Jemper incedit. ad hecegorifi fubijao, benigne inquam q propine Demas meus va me confuluit,g pere grinaturú tali uiro coalianit,i ius hopito nec fumi nec nidoris nebulá uererer,ercú dido modic Jens pro grejjís hofñwm acredo , eo iangam firmuter opeffulatam, pul/are vocaliter map:o. Tande adole/cétula quen dam procedens. Heus tu maquit, qui tam frmitey fores nerberafí ,Jub qua Jpecie matuari MUpis ? An tu folus ¿ZROYas prater aurum argentumgs mlli nOs pl nus admttere?Meliora Mmgqnam onunare, et pots re/ponde,an intra edes herum tum nz derim ?Plane mquit, fed que anfa queftonis hun ts»Literas ci a: corinthio Demea foriptas ad eun reddo.Dim anmuntro mquit,bec,1bi ES operitor. Et 01m diéto rurfum foribus opeffulatis intro, ca peffrt, modico deinde re grelja, patefatias edibus yogat te mouit.Intul; Mec um; aaubantem nba quo admodum grabattulo, 29 ommodum en Maplentem imuenio. Aflidebar pedes uxor,eo men farana pofita, orius monfratu,eninquitbo/binú. Bene ego,e9 illico ci literas Demez trado.Q wibus properiter lechis, amo Mquitmenm Demeam , qui mii tentum conclianis ho/pitem,ct um dido :ubes Uxorem decedere. V tg; in cis locum affideam im bet,meg; ctidm mencuereundia ondiantem. aba Yepta laqnia detrahens, adfide Mmquit fe . poa pre meta Latrongm lla eft Sefula an Jufhaicré

a e Da ADA As 0 A. " á .. 4% y % ed e nn »

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze.

Ald.3.5.26

D-"“ 5 CAM mm ——

a "Ts PD TA. a SM. Y YE TY > >... a “> TS.

LIB.

Vte fuppelletklem parare nobis licet, fed.e9* fic, Ego | ral teímquit etiam de ¡ff corporis fpeciofa habitudine, | Ad deqs hac uirginali prorfus uereundia , generofa ¡Flo fhirpe proditun,et redie conyjeere Sed e9: mins Den rita meas cadem literis pronunaat . Ergo brenitatem sm gurgufñoli noftri ne [pernas peto,erit tibi adiaces, ero er ene illud mbiculun, honeftumreeptaculum, von, fac libenter diuerferis in nofiros Nam 27: maiore 4 Ue domum dignatione tua feers, 2 tibi [fpeamen glo ima viofum arrogiras ,fis contentas lare parmulo, The An fei illins cognomnes patris tui nirtutes emulaneris, Ea qui non ejt afpernatus Heatles anus hofpitum e rare mue. Etuocitt anallula,Fots ¿quit faramulas ho= fe Jpitis. fufieptas rm fide conde imillud exbiculumn. ns Pa Ac fimmlex prompiuario oleum unchui, e lintea den terfui,q7* cetera hec cidem ufiii proferocyter. Es orto bofpitem mew produc ad proximas balneas, fa- w,C4 tis arduo itinere, atds prolixo fatigrtus eft-Has ego :bu, audits moves «tá parfimoniam ratiocinans Miloz Exjo mis uolensqs me aréhius ei conaliare,ribil inquam var yermniflarmn,que ¡tneris ubig; nos comitanter, mon indigemas - Sed ¿7 balneas fuale perontabinmr» lin Plane quodeftmuhi fumme 00 92 equo q me ig ftrenue pernexit, fenum atq;ordeum , aorptsifas Yi munvilo tu Fotis enmto-Has'achis, es rebus NULL 11M lo illo mbiculo ondits ypergens ipfe ad balneas , Ut e prius aliquid nobis abari profPicere, forú upes h dinis peto-11g; co pifatei oppipare expofiti uidco, | et percotato precio, quod cetum mMimis imdicaret m- p fpernatus.xx .denarios iS dl vs

o

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

in. La o da ES e

-—_ DE ASINOJAVREO esredientem,cotmatur Dytbias codifcipulus : pud Athenas Atbiras MEUS) qui 116 poft aliguantu un multar. temporis amanter a gnituminuadit ample | xus9; ac ommter deofulatus mm Luc ait; fan pol dim eJt,qd iteruifimas tez At Hercules exinde é Vafío p ma grtro digre/Jz fumas.Q ue autem t1bi aufa pe : re grinattonis huius? Cr.fhmo die fcics inanam Jed E, rn ¡ftud uottgandeo-Namet lixas cs mirgrs mn ]

abitum prorfus ma gjiratui ongruentem ín tenia ] deo. Annonam Uranus ait,ct edilem qerimas,et fiquidobfonare upis. v 19; cómodabimas.A bnueñ bam ,¿GUippe qui 14m cone ajffatm pifertum pro=

Jpexeramas.Sed enim Ditbias vila [fportula fuaufe

fisg; in apectum planiorem pifcibus,at has qu

Lias quantum paraicvix inquam pifertori extorm finas ampere. xXx: denarios-Q 40 dudito, fatima arrepta dextra poftlimanio mein forú Mpedinis re dicen, 27 d quo inquit iflorum mu qrmenta bec parafti?Demoltro feniculñ, in angulo fedebat.Qué confeflm pro ediliters vmperio voce a/perrima in crepans,1am ¡am maqauitnec amas quidem noftris

mel omnino vllis bofbiebus parans Quid tam ma gus precus pi fees frinolos indiattys?es Forem The

faliz regiomis im/rer folitudinis ey fopuli edulivo | |

Aritate deduats ? fed non im pune.Tam enimfaxo :

Jias,quemadmodim fib meo magfterio mali debe

ant Dereeri,e7" profufa in medium fPortula iuber

officialem fuman mf per pujees infeendere, ac pedi bus fits totos obterere, qua ontentus mori feneritudi ne mens Pythias,ac mmbi ueabirem fradens frfE

nr

0 A

a y o a

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

di ¿lim mile old: Vafño AN l pe com ed 0 MM tea AS e Abra ' po fas “m lomo Em dimsre bacó Qué a últi, "na 1h um Axo debe btt 14)- tudá

fs

se EN TAR 12 eitmbi o” Luci imquit,fenicnli tente hec cotumelia» Huy achis confiernatus ac prorfus obftupidus ad bal neás me refero,prudentss condifcipuli valido conj:= lio, 27" numas finml prinatus ercoena, lautusq; ad ho [prenman Milonis ac debinc ubiculum me reporto» Etear Fotts ancilla,rogtt teingthofpes- Atego 1am inde Milonis abfin2nizo gnitor, ex fai omter, quoduiz uexationem non abo fed fomno enferem diluédam.1[fo acepto pergrtip/e,etmicóta dextra clementer me trabere adoritur.Ac dum contor, di modefie remtor-Non prius inquit difeedam , g me fequars -Etdictum ¡nreiurádo fe tus ¡am obftna tionis fue,me ingrats obedientem perduat ad ill fuum grabatulum,etrefident,¿ falue agutimgt De aneas nofter,gd wxor,gd l:beri,gd nernaculiNar xo fingula, pornciatur aauratins aufas et peregri mationis mez.Q uas ubi probe pertuli et ¡am et de atria noftra et elus primoribus ac denig; deipfo prefide ferupulof¡/Jame explorans,ubi me poft mE meris tam feni uexatonem fentit, fabulari quoq; ferie fatigatum imnerba media [omnolentum defi nere,acme qoquam defectum 1d merta uerború falebra balbunre,tandem patutur ubitum concede rem-Enafi aliquando ranadi fenis loquax (7 fA- melicum convivivon [omno non abo grauatus,coe= matus folos fabulas ,et ón mbiculmam reuerfus optutes

me quiet reddidi. ; bi

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

- ELM ps ir a 7 A —5 | cd

LIBER SECVNDVS.

T primumnode difuf]a, fol nous | diem fecit,et fomno [immal emer fus et 5 Lechulo y MXLUS alioqui et 1UNAS Ue l pidus o gnofcéd; que rara,mirags a furt,reputansas memedia The/Jalia 1

lort tenere, quo artis ma QCA Nativa Antarmina tom

ula e 4.Nec fuit in illa citate,quod afi

aens, id efjecrederem quod ejer, fed omnia pror= y

fus ferali marmare in aliam effigiem translata ut | a : l L

'P ] nus orbis co[ono ore elebráter,fabulamo; ¿lá opta Er 1H OMAs Ariftomenis de fitu cinitatas huivs exortá bt

fujpenfus en yet Uoto firmal,et fiudio,uriofe fin | e gula confidera |

|

et Lapides,quos offenderem,de bonne duratos. es : aues,quas audirem índidem plumatas ,eo-arbores que pomerimn ambirent, foliatas fimiliter, 1 fon= tanos latices de corporibus bumanis Áuxos Ba rem.Iam fíatuas (7 imaomes j : A se pr o A facrum,de ¡plo E bit . grm,de ipfo uero colo 29" iubaris orbe , fubito Menturu oraulum . Sic attonitus , INMO HEYO CUB ciabili defiderio fiupidus mullo quidem initio, wel onnino uefhgro Upidiny mee reperto, under ar | Mibam, tamen dum ún lux nepotali fil hofña tim fingula pererro , repente me nefcius form ua | pedinisimtuli . Er ene malierem quampiam fren quent fhpatam famulatione , ibidem eradientem aceleratonefhgro, omprebendo Aurí im Qemmis, TM tunias , ibi imflexum » bic intextum pa tronam profecto onfitebatur-Huins adharcba: ls

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

LIB. IT: 13

teri fenex , lam grans in anmis , qui ut primur

meconfpexit,eft mquit Heroles »hic Luaus,et of»

fertofcalum et fiactim incertum quid im aurem mr

lieris obganmjt. Q uinimquit erram,nel ipfam pas

rentem tuam aaeds e7 falutas ? Vercor inquam

ignote mbifoenmnz,et [fatim imrubore fuffufusy reiedto apite refirti. At illa obtutum in me comer fa Eninquit fanchfJime Saluie matris generofa pros bitas, fed eg: cetera orporis exequabiliter ad ren qulá,qua diligeter aligd adfigunt funt cogruéna- Inenormis fuaulenta proceritas, gracilitas rubor temperatos, flaumen et maffeciatum capillicman o li efj quidem,fed vigles 27 in afpedtusmucan tes prorfus aquilonis,quoquonerfum floridus, fpe= ciofus,et immeditatus meejjus, 27 adieat» Ego te o Lua meis ifhs manibus educani , quidni parentis tue,nonmodo fangumis uerum alimoniariú ebttamo foca. Nam 27 familia Plutarchi ambe pro gnatee fumas , Coreandem mutricem [imul bibinus , 29 inexu qermanitatis una coaluvmus, nec aliud nos quam dignitas difeernit,quod clariffimas illa , ego prinatas muptas fecerimus «E go fum Byrrhena i lla, ius forte fepicule momen inter tuos frequentatis eduattores retines. Accede ¡tag hofPitin fiduaa, immo ueroiam tum propriwmn larem . Ad hec ego, ¡am fermonis ip/ims mora rubore digefto, abfte inquá parens,ut Milone ho/pitem fine ulla querela deferá. sed plane quod officys itegris poteft efha, orrabo fedulo,quotres itrneris huivs ratio nafetur, swiíquá erit,ut no apud te denortar. búc. et he

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

DE ASINO AVREO huiufmodi fermanem alterasmar, paucis admodwm confectis paf]zbus,ad domi Byrrbene perucninmas. Atria longe pulcherrima colúmis quadrifariam, per

fingulos angulos fantbus attollebane frrtuas Dalma

yis dee.Facios quieq; pinnis explicitis fine greffu pis b) Le uolubilis :imfirbile uefh er plantas rofidis dez di atantes necurmaáneam imberent,et iamuolarecre E 4 dútur-E contra l apy pariusinmDianá fidhas, tente eh libratem tons loa medietate fionú perfect lud sn lentum,uecfte reflati,procurf HeQetum, Mlroeunti | el bus obri 1 yet maie/late muninis enerabile. Canes | ha utrmo fecus dee latera maniunt,qui nes ertpf | s aps eram Ha oli minantur,dtires rigent nares d hiant,ora feuiunt,e” fiunde de proximolatra= | h ul tus MEgYruerit,eum putabr de faucbus / apidas (XI | ps ve,etin are [pecimen opera fabri lis cgregía E da ms ile frorufex prodidis fublats rmibus ion pets ar | 4 duus,pedes ¿my refiftunt,Urrunt priores.Pone” tey | el im dee, faxú mfurgr n fbelunca modí, nufcis et | la erbis 2o-fohis et mirqulss,et fibi pampinis go" ar " buforlis, alrbr de lapide forentbus, fblender mmtus | ha umbra figni,de mitore lapidis, frib extrema faxi | A", Margine,poma et une faberrime pol:tce dependét, | ha

quas ars enla natura, ueriteti fimiles ex pliarit. Putes ad abuminde ¿quedam Gm muftulentas ar

| tumnts maturú colore afj.amerit,poffe decerpi et fr p | fontes qui dez uefñigro difurrentes in lenem ide wi tur uAdAm ,pronus afbexeras,credes ¡llos utuite pe > detes racemos mter cetera Ucritatis,nec agitationis á oficio Arerc.1nter medias frondes Lapidis Adliton .

rr

....pas AS A ; Ki > y O AA

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze.

Ald.3.5.26

to precpitare-Fefhnus denig; ecuecors aninm mans

LIB. IT: 14

fimulachrum,oriofo obtutu mm dorfum proieltus,

iamúín ceruum ferinus, 27 in faxo fianl,ct in fon= te loturam,Dianá opperiens vifitur-.Dum hec iden idem rimabundis eximne delector,tua funt imquit Byrrhena Uncdta,que nides.Et um dicto ceteros omnes [ermone fecreto decedere precpit. Q uibus difpulfis omnibus per hanc ínquit demo Lua ars viJrme,ut anxie tibi metuo, et ut pote pignori meo longe prouifum upio.Caue tibi fed atme fortiter a malis artubus,et faanorofis'illecebris Pamphiles ila lius,que cum Milone ¡ffo,quem dias hofpitem,mu- pta eft-Maga prima nomnis,ct omnis atrmnis" fe= pulchralis magutra creditur,que furmlos ,es Lapil lis,27 id genus frinolis imbalatis omnem ifíam lr cem mundi fideralos, isis tartari, 27 in uetuftum chaos fubmergere nonit.Nam fimal quenqua confpe xit fpeciofz forme iuuene uenuffate elus funmutur, erillio im er oculí er animum detorquet. Serit blanditias imuadit [fpiritum, amoris profundi pedis dis eternis alligat-Túc minas morigeros,ctmiles fafía diens,ón faxa ein perua,et quoduis animal pun do reformat- Alios uero prorfus extinguit-Hectt= bi trepidanda et exuéda enfeo-Ná et ¿lla urit ppe tud, ettuper etate et pulchritudine pax cius es. Haec mecum Byrrhena fátis anxid» At ego curiofís aliog,ut primú arts magica femper optatú nome audivi tantumd crutela Damphiles abfui ut cria lo tro gefhre,talimagjterio me uolens ampla Um mer cede tradere,et prorfus imipfum barathrú faltu ona

a a A pa” a ns A A

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

| DE ASINO AVREO

elus uelut crthena quadammemer ex pedio,et fala ue propere addito,ad -Milonis hofpitumn perniater euolo. Ac dum amentr fumls eelero ufagí , age inquamo' Luc, eni gula, et tem ejto,habes exo x piatá orafionem,et uoto diutimo poteras fabulis miz Jeri explere pedtus aufer formidines pueriles,o- munis cumreipja gnaviter congredere, et d nez xu quidem uenerio hofpits tue tempera,et probi Milonis gental em forum rel: Quofus frjpice. Y ermms enmuero Fotis famala petatur annixce Nam Cc for ma fatula er moribus ludicra yet prorfus arqutula eft-Ve/peri quog; [omno onederes-»et in combi Ulum te deduxit conter er blando lectulo collos etuit,et fatis amanter dopernit, 2" ofculato tuo at pute quam imuita difiederer multa prodidit-Denig; fa pe retorfa refhiciens fubfit, quod bonm-felix et faufinm fít-1t2q;Ucetimfalutare non eris , Fotis illaotemptetur . Hecmecm ¡pje- dfputans ., fores Milonás acredo,27 quod aint, pedibus in fentenná Meam vado.Nec tamen Milonem don Mel uxorem eius ofjendo, fed tantum arram meam Fotide,que fris dominis parabatiufcim fartim arciafam, e pulpam frufiratm one dam, abacim ad afiia mirulente,ct quidem naribus iam mubi pao 0 tucrrú perqua fapidifJim rip/alinea tunica múdule amidla,cruflta fafciola premeet altufonle, fubip fis papillas fuantula illud cibarió nafulú Roridis pa rotabat in cirulú, et ún orbis fiexibws cre

4 fuauties et fimul mébra fua leniterillubricás,

Labs fenfm uibrátibus [dina mobilé quanes placa

. vu SNTE . TS

% he, es

e ES di by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centra

LIB. 1T- de decenterinudabat.1/fo afpedto defixus obffpui, eemirabidus (ten .. Steteruma ermembra que iace bátante,et tande adillá quápulchre,quág; fefime ¿quá,Fotis mea ollula :ftá cu nanbus itorques, ¿a mellitum pulmentum apparas, felix 29* certms bes atus,ui permuferis illuc digrtum intimgere. Tune illa lepida alioquin et diacula puella,difede m- quitmifjelle quá proul a'me,a foculo difeede te modicemens igniculus aflancrit,urereras ¿tume» Nullus extinguet ardoremtuvan nifiego,que dulce condens et ollam et lectu!wm, fuane quatere noni- Hec dicens imere/pexit ctrifit,nec tnme ego prius ¿de difze/]z,quá diligenter oém eius explorafJem ha bitudinem,uel quid ego de ceters aio? Cum fem

ermibi unicas ura fuerit, put apillumg; fedu- le,et publice prins intueri,et dom, poftea per frui- sitg; indici buiusapud me erta et [fetuta ratio,uel quod precpua pars ¡fla corporis in apertoet per Sfpicuo poftta,prima mojtris lumnibus oaverrit , 27 quidem in ceteris membris foride uefts hylaris color , hoc apite mtor natuus operatur . Denig; plereg:índolem gratrasgs fuas probaturz,lacinias omnes exunnt,amicula dimonent, mudam pulchri tudinem fuam prebere fe gefhunt , magas de cutis yofeo rubore,¿ de uefhs aureo colore plaature . At wero quod nefas dicere, ne quod fit ulluan huins rei tem durum exemplum, fo niusliber eximeg; pul cherrimegs foermnz aput etpillo Jfpoliaucris , e7* faició nata fpeae nudaneris , licetilla coelo deie- Ta mari edita fuéhbus eduatta,licet ¿qué v ens

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.5.26

Ñ Ka a $ . y 4 de A yr .s o A

| DE ASINO AVREO

Epfa fueris,licet omm gratarum choro fipata, eo fot Y pidinú populo comitata,etbaltheo fuo anda

annama fra grans,et bal Jamarorans,alua profe

vit,placere no poterit, nec Vularno fuo-Q uid um eapulles olor gratus et nitor/blendidus illucert et on y tra Solis acem uegetus fulgurat uel placidus reni- l tet.Atm ontraria gratiam uariat afpectú ernúc e aurum oruliaáns ín mella lené deprimitur umbrá» d Nunc coruna megredine corulus columbarum el y lis fofculos emulatur nel cum guttis arabias obunz 7 ¿tus et pectinis arquti dente tesi difcrimnatur.Et r pone" uerfum voardlus amatoris oculis ocurrens in nl ffar [Peculi reddit ima gnem gratiorem , quid cum N frequent fobole ¡hifús rmulat uertieminel proliz e a xa Jerte porrecius dorfa permanat. Tanta dengs g

eftapillament di gnitas,ut Gus duro wefte LEMIAS, le

omg; catero múdo exornata mulier